Opłaty i składki - gdzie, kiedy i jak wykupić

Gdzie i kiedy można wykupić zezwolenie na wędkowanie.

I N F O R M A C J A

       Wykupywanie zezwoleń na wędkowanie można dokonywać

u skarbnika Pawła Grzesiaka  

w sklep wędkarski (naprzeciwko Koła PZW WDA) w godzinach:

- w miesiącach styczeń, luty od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 – 16.00 (za wyjątkiem sobót)

- w miesiącu  marzec od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 – 17.00, w soboty w godz. 9.00 - 13.00

- w miesiącu kwiecień od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 – 17.00, sobota w godz. 9.00 - 13.00  

oraz w biurze Koła PZW WDA nr 129 : (wtorek, piątek)

- w miesiącach styczeń, luty w godz. 16.00 – 18.00

- w miesiącach  marzec, kwiecień w godz. 17.00 – 18.00

Z A P R A S Z A M Y 

 

ZAKRES I ZASADY STOSOWANIA ULG I ZEZWOLEŃ W SKŁADKACH 2014 r

Stosowania ulg i zwolnień w składkach członkowskich, oraz w składkach okręgowych na ochronę i zagospodarowanie wód ogólnie dostępnych.

 

 I. ULGI W SKŁADKACH CZŁONKOWSKICH :

 

1. 75 % ulgi w składce członkowskiej otrzymują :

 •  członkowie odznaczeni złotą odznaką PZW z wieńcami
 •  członkowie uczestnicy do lat 16
 1. 2.    50 % ulgi w składce członkowskiej otrzymują :
 •  młodzież szkolna i studenci w wieku od 16 – 24 lat za okazaniem ważnej legitymacji szkolnej lub studenckiej.
 •  członkowie odznaczeni srebrną i złotą odznaką PZW
 •  mężczyźni po ukończeniu 65 roku życia
 •  kobiety po ukończeniu 60 roku życia

 

           Młodzież do lat 14, nie zrzeszona w PZW, może wędkować nieodpłatnie w wodach PZW, ale tylko w ramach łowiska i dziennego limitu swego opiekuna i w jego obecności. Uprawnienie to dotyczy również współmałżonka członka PZW.

      Zniżki w składce członkowskiej z tytułu odznaczeń honorowymi odznakami PZW, przedstawione w tabeli składki członkowskie, stosowane są po okazaniu legitymacji potwierdzającej nadanie odznaczenia lub wpisu do legitymacji członkowskiej.

      Honorowi członkowie PZW zgodnie z § 15 ust. 2 statutu PZW są zwolnieni ze świadczeń członkowskich za okazaniem legitymacji nadającej tytuł członka honorowego.

II. ULGI W SKŁADKACH ROCZNYCH OKRĘGOWYCH NA OCHRONĘ I ZAGOSPODAROWANIE WÓD OGÓLNIE DOSTĘPNYCH :

 

1. Do ulgi w składkach rocznych na ochronę i zagospodarowanie wód określonych wartościowo są uprawnieni :

 •  Członek uczestnik do 16 roku życia, młodzież szkolna i studenci od 16 – 26 roku życia, za okazaniem ważnej legitymacji szkolnej lub studenckiej.
 •  członkowie odznaczeni złotą lub srebrną odznaką PZW niezależnie od terminu jej nadania
 •  członkowie po ukończeniu 65 lat
 •  kobiety po ukończeniu 55 roku życia

 

2. Składki okręgowe roczne członka uczestnika :

 •  składka roczna okręgowa na ochronę i zagospodarowanie wód członka uczestnika upoważnia do wędkowania na wszystkich wodach okręgowych ogólnie dostępnych (górskich, nizinnych i „jedno jezioro”) wszystkimi dozwolonymi metodami wędkowania. Ponadto upoważnia do wędkowania na wodach ogólnie dostępnych PZW na terenie całego kraju.

 

III. ZWOLNIENIA W ZAKRESIE WNOSZENIA SKŁADEK ROCZNYCH OKRĘGOWYCH NA OCHRONĘ I ZAGOSPODAROWANIE WÓD I INNYCH SKŁADEK :


Członkowie Okręgu PZW w Bydgoszczy wyróżnieni tytułem:

 • Honorowy Członek PZW
 • Honorowy Prezes Koła PZW

i odznaczeni:

 • Złotą Odznaką PZW z Wieńcami

są uprawnieni do wędkowania na wodach ogólnie dostępnych nizinnych i górskich, po wniesieniu składek na ochronę i zagospodarowanie wód w wysokości 2 zł. (składka za szczególne zasługi w rozwoju wędkarstwa).

 

1. Młodzież nie zrzeszona w PZW do 14 roku życia może nie wnosić składek na ochronę i zagospodarowanie wód. Wędkuje wówczas w obecności opiekuna, na jego łowisku i w ramach jego dziennego limitu. Te same zasady obowiązują współmałżonka wędkarza z tym, że musi posiadać kartę wędkarską.

2. Dzieci, młodzież szkolna i studenci do 26 roku życia – egzamin na kartę wędkarską bezpłatnie za okazaniem ważnej legitymacji szkolnej lub studenckiej.

3. Członkowie Okręgu PZW Bydgoszcz mogą brać udział w zawodach wędkarskich posiadając tylko opłaconą składkę członkowską.

 

 

 IV. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Składka roczna (01.01. – 31.12.) na wody ogólnie dostępne nizinne i górskie uprawnia do wędkowania na tych wodach wszystkimi dopuszczonymi metodami wędkowania zgodnie z ustawą o rybactwie śródlądowym oraz rozporządzeniami wykonawczymi do ustawy, przepisami zawartymi w Regulaminie Amatorskiego Połowu Ryb i innymi dodatkowymi regulaminami dla poszczególnych wód.

2. Składka roczna (01.01. – 31.12) na wody ogólnie dostępne nizinne uprawnia do wędkowania na tych wodach wszystkimi dopuszczonymi metodami wędkowania zgodnie z ustawą o rybactwie śródlądowym oraz rozporządzeniami wykonawczymi do ustawy, przepisami zawartymi w Regulaminie Amatorskiego Połowu Ryb i innymi dodatkowymi regulaminami dla poszczególnych wód.

3. Składka roczna (01.01. – 31.12) na wody ogólnie dostępne nizinne „jedno jezioro” uprawnia do wędkowania na tych wodach wszystkimi dopuszczonymi metodami wędkowania zgodnie z ustawą o rybactwie śródlądowym oraz rozporządzeniami wykonawczymi do ustawy, przepisami zawartymi w Regulaminie Amatorskiego Połowu Ryb i innymi dodatkowymi regulaminami dla poszczególnych wód.

4. Składki okresowe okręgowe jednodniowe (jeden dzień), (trzy dni i siedem) uprawniają do wędkowania na wodach ogólnie dostępnych nizinnych i górskich oraz „jedno jezioro” wszystkimi dopuszczonymi metodami wędkowania zgodnie z ustawą o rybactwie śródlądowym oraz rozporządzeniami wykonawczymi do ustawy, przepisami zawartymi w Regulaminie Amatorskiego Połowu Ryb i innymi dodatkowymi regulaminami dla poszczególnych wód.

5. W składkach okresowych jednodniowych, trzydniowych i siedmiodniowych na ochronę i zagospodarowanie wód nie stosuje się  ulg.

SKŁADKI ROCZNE NA OCHRONĘ I ZAGOSPODAROWANIE WÓD 2014 r

Lp.

SKŁADKI ROCZNE I OKRESOWE OKRĘGOWE

WARTOŚĆ

SKŁADKI

(zł.)

1.

ROCZNA NA WODY OGÓLNIE DOSTĘPNE NIZINNE I GÓRSKIE

 

1.1

Roczna - pełna

235 zł

1.2

Roczna - ulgowa

175 zł

1.3

Roczna – młodzieżowa/członka uczestnika

35 zł

2.

ROCZNA NA WODY OGÓLNIE DOSTĘPNE NIZINNE

 

 

2.1

Roczna - pełna

175 zł

2.2

Roczna - ulgowa

135 zł

3.

ROCZNA NA WODY OGÓLNIE DOSTĘPNE NIZINNE

„JEDNO JEZIORO” wg wykazu

 

3.1

Roczna - pełna

150 zł

3.2

Roczna - ulgowa

90 zł

 

 1. 1.    Do ulgi w składkach rocznych na ochronę i zagospodarowanie wód określonych wartościowo są uprawnieni:
 •  członkowie odznaczeni złotą lub srebrną odznaką PZW niezależnie od terminu jej nadania
 •  członkowie po ukończeniu 65 lat
 •  kobiety po ukończeniu 55 roku życia
 1. 2.    Składka okręgowa roczne młodzieżowa/członka uczestnika:
 •  młodzież szkolna i studenci od 16 – 26 roku życia, za okazaniem ważnej legitymacji szkolnej lub studenckiej.
 •  składka roczna okręgowa na ochronę i zagospodarowanie wód członka uczestnika upoważnia do wędkowania na wszystkich wodach okręgowych ogólnie dostępnych (górskich i nizinnych) wszystkimi dozwolonymi metodami wędkowania. Ponadto upoważnia do wędkowania na wodach ogólnie dostępnych PZW na terenie całego kraju.

 

 1. 3.        „JEDNO JEZIORO” należy rozumieć jako pojedyncze jezioro lub grupę jezior wg wykazu, z wyłączeniem rzek górskich i nizinnych, kanałów, cieków między jeziorami oraz zbiorników zaporowych.

SKŁADKI OKRESOWE NA OCHRONĘ I ZAGOSPODAROWNIE WÓD OPZW Bydgoszcz w 2014 r

RODZAJ SKŁADKI ORAZ OPŁAT OKRESOWYCH

ZRZESZENI W PZW (CZŁONEK PZW) 
Wartość składki (zł)

NIEZRZESZENI W PZW
Wartość opłaty (zł)

1 dn.

3 dn.

7 dn.

1 dn.

3 dn.

7 dn.

Składka lub opłata okresowa – pełna :
Obejmuje wody ogólnie dostępne nizinne i krainy pstrąga i lipienia (górskie)

20,-

35,-

70,-

35,-

85,-

150,-

 

Powyższe składki okresowe będą przeznaczone na cele Statutowe

W składkach okresowych na ochronę i zagospodarowanie wód nie stosuje się  ulg i jest ona ważna :

- jedno dniowa (od godziny 00:00 do 24:00)

- trzy dniowa (trzy kolejno występujące po sobie dni)

- siedmio dniowa (siedem kolejno występujących po sobie dni)

Wyżej podane składki i opłaty okresowe można uiścić na konto bankowe Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Bydgoszczy, lub u skarbników kół.

Bank Spółdzielczy Bydgoszcz 96 8142 0007 0000 5933 2000 0004 podając dzień wędkowania, lub kolejno po sobie występujące dni wędkowania, nr karty wędkarskiej oraz rodzaj składki.

Jeżeli wędkarz dokona operacji przekazania pieniędzy za składkę okręgową okresową za pomocą polecenia przelewu na poczcie lub drogą elektroniczną to jego obowiązkiem jest pobrać ze strony internetowej okręgu informator wędkarski 2014 wraz z rejestrem amatorskiego połowu ryb oraz zezwolenie okresowe na amatorski połów ryb oraz czytelnie je wypełnić. Dowód dokonania przelewu winien wędkarz mieć przy sobie podczas wędkowania. Jeśli przelew jest wykonywany drogą elektroniczną na potwierdzeniu dokonania przelewu – duplikacie dokonania przelewu – konieczny jest czytelny podpis dokonującego przelew wraz z adnotacją „potwierdzam dokonanie przelewu”. Potwierdzenie elektroniczne winno posiadać dane je identyfikujące, w tym numer konta nadawcy i odbiorcy, datę dokonania przelewu oraz numer referencyjny wykonanego przelewu.

SKŁADKA CZŁONKOWSKA

L.p.

Rodzaj składki

Wartość składki (zł.)

1.

SKŁADKA CZŁONKOWSKA

Pełna

68,-

Ulgowa 50 %

34,-

1. Młodzieżowa szkolna i studenci w wieku 16-24 lat,

2. Członkowie odznaczeni srebrną i złotą odznaką PZW,

3. Mężczyźni po ukończeniu 65 lat,

4. Kobiety po ukończeniu 60 lat

Ulgowa 75 %

17,-

1. Członkowie odznaczeni odznaką PZW złotą z wieńcami

2. Członkowie uczestnicy do lat 16

2.

WPISOWE

1. Członka zwyczajnego PZW

25,-

2. Członka uczestnika PZW

12,-

3.

LEGITYMACJA CZŁONKOWSKA

 

5,-

4.

OPŁATA EGZAMINACYJNA

1. normalna

30,-

2. młodzieżowa */

bezpłatnie

 

Uwaga:

*/ Dotyczy dzieci, młodzieży i studentów uczących się w wieku do 26 lat, za okazaniem ważnej legitymacji szkolnej lub studenckiej.

 

Zwalnia się członków uczestników z opłat za legitymację członkowską.

Napisz nowy komentarz: (Kliknij tutaj)

SimpleSite.pl
Zostało znaków: 160
GOTOWE Wysyłanie...
Zobacz wszystkie komentarze

Nowe komentarze

01.07 | 22:44

Jakim trzeba być człowiekiem żeby w tak arogancki sposób oczerniać kucharkę i klub. Zmień klub matole ,jak coś ci nie odpowiada,bo może być za późno-dla ciebie

...
26.06 | 07:09

kol. Olafie wejdź sobie w zakładkę opłaty i składki. w tej zakładce wszystkiego się dowiesz. kiedy możesz zdawać egzamin na kartę wędkarską.

...
25.06 | 22:07

poszłem sie spytać skarbnika czy moge zdać na karte i powiedziałem że mam 12 lat a on dopiero od 14 możesz sam łowić do 14 lat czy coś takiego

...
21.06 | 20:51

a na nastempnych zawodach dacie ryby też karasie czy jakie?

...
Polubiłeś tę stronę